Responsive image
ขั้นตอนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนรายละเอียดการสมัคร
 • 1 . กรอกข้อมูลผู้สมัคร
 • - ผู้สมัครกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง
 • - จด บันทึก รหัสประจำตัวผู้สมัคร
 • - ระบบจะส่ง email ยืนยันการรับสมัครให้อัตโนมัติเมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว อาจอยู่ใน Junk mail
 • - สามารถแก้ไขข้อมูลผู้สมัครได้จากเมนู "แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร"
 • 2 . พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน
 • - ผู้สมัครเลือก 1 สาขา ค่าสมัคร 200 บาท
 • - ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ค่าสมัคร 300 บาท
 • 4 . พิมเอกสารหลักฐานการสมัคร
 • - ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร ได้จากเมนู "ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร"
 • - ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร ได้จากเมนู "ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร"
 • - เอกสารหลักฐานการรับสมัครนำมาแสดงในวันสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์


** หมายเหตุ **
1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการสอบคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากำหนด
2. กรณีที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
4. การแก้ไขข้อมูลการสมัคร จะกระทำได้เมื่อผู้สมัครยังมิได้ชำระเงิน
5. ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าเป็นนิสิต
ติดต่อ