Responsive image
กรอกใบสมัครสอบออนไลน์
กรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 3/2563 ภาคฤดูร้อน
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) :
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) :
สถานภาพสมรส      

ข้อมูลการศึกษาระดับปริญญาตรี

ข้อมูลการศึกษาระดับปริญญาโท

สถานภาพการทำงาน

สาขาวิชาที่เลือก
        
กรุณาใส่ข้อความที่ท่านเห็น

CAPTCHA code

    

(คลิก "ตกลง" แล้วรอสักครู่ระบบกำลังสร้างรหัสผู้สมัคร)

** หมายเหตุ **
1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการสอบคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากำหนด
2. กรณีที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
4. การแก้ไขข้อมูลการสมัคร จะกระทำได้เมื่อผู้สมัครยังมิได้ชำระเงิน
5. ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าเป็นนิสิต
ติดต่อ