Responsive image
ระบบนักศึกษา Online ปีการศึกษา 2563
กรอกใบสมัครสอบออนไลน์
กรอกข้อมูลการรับสมัครปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลการศึกษา


สาขาวิชาที่เลือก (เลือกได้ 1 สาขาวิชา)
        

กรุณาใส่ข้อความที่ท่านเห็น
CAPTCHA code   
    

(คลิก "ตกลง" แล้วรอสักครู่ระบบกำลังสร้างรหัสผู้สมัคร)
** หมายเหตุ **
1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการสอบคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากำหนด
2. กรณีที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
4. การแก้ไขข้อมูลการสมัคร จะกระทำได้เมื่อผู้สมัครยังมิได้ชำระเงิน
5. ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าเป็นนิสิต
ติดต่อ