Responsive image
ตรวจสถานะ / พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน / พิมพ์เอกสารการสมัคร
* เฉพาะผู้ที่ทำการสมัครผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น

** หมายเหตุ **
1. การรับสมัครออนไลน์จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้สมัคร พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
2. การแก้ไขข้อมูลการสมัคร จะกระทำได้เมื่อผู้สมัครยังมิได้ชำระเงิน
3. หลังจากผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะทำการปรับสถานะผู้สมัครเป็นชำระเงินแล้ว หลังจากที่ผู้สมัครชำระเงินที่ธนาคารภายใน 24 ชั่วโมง
ติดต่อ