Responsive image
ค้นหารหัสผู้สมัครจากบัตรประชาชน
* ผู้ที่มาสมัคร ณ กองบริการการศึกษา ต้องรอเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลเข้าระบบถึงจะได้รับรหัสผู้สมัคร

** หมายเหตุ **
1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการสอบคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากำหนด
2. กรณีที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
4. การแก้ไขข้อมูลการสมัคร จะกระทำได้เมื่อผู้สมัครยังมิได้ชำระเงิน
5. ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าเป็นนิสิต
ติดต่อ