RBRU TCAS ' 61

งานรับสมัคร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-9111 ต่อ 10181-2 มือถือ. 08-9833-7541


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 6 ก.ค. 2561
รายงานตัว 14 ก.ค. 2561

ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ